نقد فیلم پیشگویی آسمانی

به نام خد ا
جیمز « محصول کشور آمریکا با داستان قوی از » آرماند ماسر تویا ی « فیلم پیشگویی آسما ی ساختهی
که در سال » ردفیلد ۲۰۰۶ میلادی ساخته شد.
به فیلم پیشگویی آسما ی میتوان بهعنوان یک فیلم معناگرا نگاه کرد. ولی بیشر ت یک مستند را متصور میشود.
در آغاز فیلم تصویری از پرو و طومارها را میبینیم که ضمن آن چهرهی ه تپیشهها یی که حلقهی آخر را
تشکیل میدهند ن ت نشان داده میشود.
است که بهواسطهی اخراج از مدرسه و به راهنما یی دوستش » جان « داستان کلی فیلم، جوان معلمی بهنام
راهی پرو میشود . چرا که دوستش اطلاعا ر ی راجع به طومارهای باستا ی که توسط یک » شارل ی «
کشف شده و شامل پیشگوییها یی است با موضوع اینکه تمام » پدر خوزه « باستانشناس و کشیش بهنام
هرجومرجهای امروز دنیا ما را عوض خواهد کرد و چ تی را کشف میکنیم که باعث شود نگاه ما به دنیا
عوض شود و اشاره به انجام آن در سالهای اولیهی قرن دارد .
در اول فیلم طی سکانسی پوسرتی را نشان میدهد که از بیگبنگ و تشکیل تمام کهکشانها و سیارات و
گونههای مختلف و نسل ب ر ش و تمدن و پی ر شفت انسان را نشان میدهد که جان در انتهای آن مینویسد چه
خواهد شد و این شاید سوال آغازین و مهم فیلم در ذهن بیننده باشد .
پرتاب شدن توپ در اول ی سکانس و گرف ر ی قدرتمند آن توسط جان و یا گف ر ی این موضوع توسط شارل ی که
هر بار به این موضوع فکر میکنم به یاد تو میافتم، شاید نوعی پرش و تقدیر یا رسالت انسان را به نمایش
میگذارد .
در ادامهی داستان دولت پرو بهدنبال عدم آگاهی مردم از پیشگویی طومارها است؛ چرا که با آگاهی مردم
و با اجرای پیشگوییها، قدرتها بیشر تین ضر را میبینند
در فیلم با دو حجم من ف علیه پیشگوییها روبرو میشویم: کلیسا و حکومت.
که درع ی تقابل ظاهری این دو قدرت و همسویی آنها در پس آن، استفادهی حکومتها از دین در جهت
کن رتل مردم را نشان میدهد.
2
همانگونه که در سکانسی رئیس پلیس میگوید: ما اینجا فکر مردم را کن رتل میکنیم ولی کشیش، روح مردم
را کن رتل میکند و باستانشناس مافیا یی میگوید: ما هم میتوانیم از کشیش استفاده کنیم .
در خلال فیلم صحنهها یی مب ن بر شورشیان انقلایی که علیه حکومت اقدام کردهاند و به گفتهی هارویل این
ن یتدی برای قدرت است را میبینیم .
صحنههای مب ن
ً
در خلال فیلم دائما بر یک خواب با افراد تکراری برای جان تکرار میشود که، مهم بودن و
را نشان میدهد و این پیام را میدهد که ضفن
ی
توجه بهخواب در زندگ خوابها، پیامی در آنها
ی
ظر از پیچیدگ
وجود دارد و باید آن را درک کنیم.
در سکانسی جولیا میگوید که روند جستوجو برای همهی آنها با پیامی در خواب آغاز شده و این حس در
بیننده زنده میشود که گویی صحنهی آغاز فیلم خواب مرجعی برای ر شوع به کار هر کدام از شخصیتهای
فیلم بوده است .
پیام اصلی فیلم طی بص تتها و آموزش آن توسط افراد و اتفاقهای مختلف به جان انتقال داده میشود.
سوال مهمی که ذهن بیننده را در آغاز فیلم درگ ت میکند این است که این بص تتها چیست ؟
ویل در تعریف طومارها میگوید هر طومار حقیق ر ن مشخص از هس ر ن ما را در برمیگ تد که به آن بص تت
هست.
ً
گفته میشود و تمام آنها را باید تجربه و درک کرد یا بهنوعی نگاه به دنیا به شکلی که واقعا
در توضیح بص تت اول گفته میشود: زما ی متوجهی بص تت اول میشوی که بفهمی رازی در جریان است و
ما را به هر عل ر ن به حرکت وا میدارد که میتواند حوادث عجیب اطرافمان باشد. این حوادث برای همه
هست ولی تعداد معدودی به آن توجه میکنند .
بص تت دوم پذیرش این نکته که دنیا در ر شف تغی ت است و باید با آن همسو بود .
بص تت سوم اینکه ما با گرف ر ی انرژی دیگران یا کن رتل همه چ ت، مانع از تعالی خود میشویم و جلب
اعتماد دیگ ران در جهت کن رتل آنها برای رسیدن به اهداف، مانع از رشد و تعالی ما میشود .
بص تت چهارم میگوید که چشمهای از انرژی لایتناهی در درون هر کسی میجوشد فقط باید به آن متصل
شویم .
3
بص تت پنجم رها کردن خود و پیدا کردن انرژی درون و وصل شدن به دنیای واقعی را رهنمون میش ود و رمز
کار را فقط ایمان ذکر میکنند و اعتقاد داشتند وق ر ن ارتباط راست ی با انرژی خدا را پیدا کنیم مثل بین ر سی است
از آینده و تکامل ب ر ش به این سمت م تود .
بص تت ششم این است که ما بخ ر سی از یک تکامل گسر تده ر ت هستیم و اینجائیم که کاری کنیم و اگر هدف
خالصانه باشد میتوانیم ب ر شیت را بهسم ر ن از انرژی حقی ر ف ب یتیم .
در بص تت هفتم اشاره دارد که باید راهنما را پیدا کنیم که اینجا به کشف و شهود و الهام اشاره میکند
که با هوشیاری بهدست خواهد آمد. افکار و انگارههای مشخصی که به ذهن م تسد و باید آنها را دنبال
کرد. و همزما ی حوادث را تشدید خواهد کرد و اشاره به همسو بودن با جریانات را دارد که بیشر ت
انسانها این تجربیات را نادیده میگ تند.
بص تت هشتم میگوید بهجای گرف ر ی انرژی از دیگران و کن رتل کردن آنها، رها کنیم و انرژی به یکدیگر دهیم
که اینجا از انرژی با عنوان عشق هم یاد میشود. عش ر ف که شچشمهی کمک به دیگران است. تبادل انرژی
گام جدیدی در مس ت انسانیت ایجاد میکند.
و در پایان بص تت نهم میگوید راهنمای درون، تکامل دنیا را بهسوی بهش ر ن که هم اکنون اینجاست در یی
دارد که دیدن آن به چشم امکانپذیر است. دانس ر ی این امر آگاهی از شنوشت ماست .
پدر سانچز در آخر فیلم میگوید: همیشه اتفا ر ق در راه است؛ فقط چشمانت را باز نگهدار. و دریی آن جان
به این م تسد که بص تت دهمی هم در راه است و باید آن را پیدا کرد .
تعدادی از جملات مؤثر فیلم خدمت شما عنوان میشود :
-زیبا یی را جا یی که دیگران نمیبینند، میشود دید.
-بارها در طی فیلم جملهی (بهش فکر کن) تکرار میشود .
-دنیا خیلی پرمعناتر از آنچه هست که فکر میکنیم و چقدر جالب است که انسان بتواند آن را در درون خود
پیدا کند.
4
-کمک همیشه هست اگر حواست را جمع ک ن فرد مناسب پیدا میشود .
-هیچ کدام از ما نمیدانیم که به کجا م تویم، فقط باید به صدای باطن گوش کنیم.
-زمانیکه خدا را بشناسیم، بحث اینکه مذهب چه کسی به ر ت است از ب ی م تود .
-در جستجوی عمیق ر ت باش در روشنا یی درون، این تو را در مس ت نگه میدارد.
فیلم پیشگویی آسما ی ارزش بارها دیده شدن، تأمل و تعمق و پیگ تی را دارد.
نقد فیلم: خانم دنیا باقریان
نویسنده: خانم مریم درودی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
اسکرول به بالا